Родной язык и литература

Ай-хунуТемазыКылыр онаалгазы
26.01Морфологтуг арга Арын 101-де  дурумну номчуур,  1-ги абзцты бижиир. Мергежилге 193 ( состернин тургузуун сайгарар) мергежилге 194 (бижимел-биле)
28.01Синтаксистиг арга Арын 105-те дурумну номчуур. Кол чуулду ушта бижиир.  Мергежилге  205(аас-биле) Мергежилге 208, 213( бижимел-биле)
01 .01Морфологтуг, синтаксистиг аргага катаптаашкын2 домак бижээш ,ында сѳстерде кожумактарны танып, таблица  долдурар   морфол-г  арга синтакс-г арга