Родной язык и литература

Ай-хунуТемазыКылыр онаалгазы
26.01Долу болгаш долу эвес домактарарын 233-234 де дурумну номчуур, 1-ги абзацты бижиир. Мергежилге 156 (аас-биле  Мергежилге 157, 158(бижимел-биле
 Диалог чугаага долу эвес домактарны ажыглаары1 Чогаал номнарындан  чангыс долу эвес домактарлыг домактар ушта бижир   2) Диалог чугаа тургузар. Темазы хостуг
 чангыс чугула кежигуннуг домактар-чогаалдаЧагаа бижиир. Чангыс чугула кежигуунуг домактарны ажыглаар