• Без рубрики

    Безопасное лето

    ХУНДУЛУГ АДА-ИЕЛЕР! Хемнер, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында тайылбырлап, тускай кичээндириг болгаш камгалал албан черлериниӊ телефон дугаарын бижээн сагындырыглыг хуудустарны номчуп таныжып алыры-биле үлеп турар.  Чылыг чай дүшкенде, хемнерге, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг кол дүрүмнер: > Эштип болбас деп сагындырыглыг демдек тургузуп каан черге, эштип болбас; > Эштип көрбээн черинде ээрем сугларже кирип болбас. Ол сугнуӊ дүвүнде чудук, дазыл, даш, демир, шил-даа бар болуп болур; > Суг дүвүнүӊ үнүштери өзүп үнген черлерге эштип болбас; > Эриктен ырадыр эштип болбас. Эки эштип билир улустар безин бодунуӊ күш-шыдалынга бүзүрээш, эриктен оранчок ырадыр эштип чорупкаш, хенертен чедип келген моторлуг хемелерге, катерлерге таваржып, кемдээшкин алыр таварылгалар база турар; > Эрик кыдыынга…