Безопасное лето

ХУНДУЛУГ АДА-ИЕЛЕР!

Хемнер, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында тайылбырлап, тускай кичээндириг болгаш камгалал албан черлериниӊ телефон дугаарын бижээн сагындырыглыг хуудустарны номчуп таныжып алыры-биле үлеп турар.

 Чылыг чай дүшкенде, хемнерге, хөлдерге дыштанып тургаш, сагыыр ужурлуг кол дүрүмнер:

> Эштип болбас деп сагындырыглыг демдек тургузуп каан черге, эштип болбас;

> Эштип көрбээн черинде ээрем сугларже кирип болбас. Ол сугнуӊ дүвүнде чудук, дазыл, даш, демир, шил-даа бар болуп болур;

> Суг дүвүнүӊ үнүштери өзүп үнген черлерге эштип болбас;

> Эриктен ырадыр эштип болбас. Эки эштип билир улустар безин бодунуӊ күш-шыдалынга бүзүрээш, эриктен оранчок ырадыр эштип чорупкаш, хенертен чедип келген моторлуг хемелерге, катерлерге таваржып, кемдээшкин алыр таварылгалар база турар;

> Эрик кыдыынга хөй улус дыштаныр черлерге, пляжтарга, арага аймаа ижип болбас;

> Хем, хөл эриинге, суг чоогунга чаш кижилерни бичии-даа үе иштинде хайгаарал чок арттырып болбас;

> Чүрээ аарыг улус изиг хүнде соок сугга эштирде, чааскаан эвес, а эштиг болур ужурлуг. Херек апарганда, оларга дузалаптар кижи чанынга албан турар;

> Эштиринге көрдүнген тускай пляжтарга, бассейнерге, ээремнерге дыштанып алыры айыыл чок болур.

Региональные НПА

Постановление РТ

Комплексный план МКДН

Приказ Безопасное лето

План комплексный минобр

План комплексный минобр2

Приказ онлайн конкурсы

Приказ о дополнительных мерах ЛОК-2021

Письмо администрациям

Муниципальные НПА

Постановление 39

Постановление 40

Приказ №190 от 30.06.2021г.

Приказ УО 173

Памятка

Памятки для родителей

Памятка родителям

Методические рекомендации ВДЦ